Algemene voorwaarden clarycare

Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon ClaryCare

 

Artikel 1

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen

SchoonheidssalonClaryCare en de cliënt waarop ClaryCare deze voorwaarden van

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2

Inspanningen SchoonheidssalonClaryCare

 1. ClaryCare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan ClaryCare worden verteld.
 3. ClaryCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. ClaryCare zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 5. Producten die via de webshop besteld zijn zullen wanneer zij voorradig zijn binnen 2 werkdagen geleverd worden.
 6. Wanneer een product niet voorradig is zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht en het product uiterlijk binnen 14 werkdagen geleverd worden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal het volledige bedrag van aankoop binnen 5 werkdagen terug worden gestort naar de cliënt.

Artikel 3

Afspraken

 1.  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan ClaryCare melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag ClaryCare 50% van het honorarium + administratie kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
 3. Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, mag ClaryCare het gehele honorarium van de behandeling + administratie berekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag ClaryCare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 5. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag ClaryCare de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.
 6. ClaryCare moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur =1 werkdag voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden.
 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. 
 8. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Betaling

 1. ClaryCare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant te voldoen. Aankopen in de webshop worden vooraf per iDeal betaald.
 5. Als de betaling niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door ClaryCare aangegeven bankrekeningnummer.
 6. Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan ClaryCare alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Artikel 5

Persoonsgegevens en Privacy

 1. De cliënt voorziet ClaryCare vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan ClaryCare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. ClaryCare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het klantenbestand.
 3. ClaryCare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ClaryCare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.
 6. ClaryCare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

 1. ClaryCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ClaryCare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. ClaryCare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van ClaryCare zelf.

Artikel 7

Klachten

 1. Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van ClaryCare.
 2. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal ClaryCare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal ClaryCare het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 4. Indien ClaryCare en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8

Garantie

 1. ClaryCare geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 3. De cliënt andere producten dan door ClaryCare geadviseerde producten heeft gebruikt.
 4. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 5. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 7. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9

Beschadiging en diefstal

 1. ClaryCare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 
 2. ClaryCare meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 2. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft ClaryCare het recht de cliënt zonder opgaaf van redenen de toegang tot de salon te weigeren.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ClaryCare en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ClaryCare en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KvK nummer 02072122. U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Schoonheidssalon ClaryCare is lid bij PROVOET